Monthly Archives: ژوئن 2011

پاسخ به دو ابهام یا گِله در مورد سحابی ها


1 دوستی در کامنتی از نوشته و نظرم ایراد گرفته بود که چرا می گویم سحابی از هر بیگانه ای پست تر است و باور داشت که سحابی ها پست نیستند بلکه احمق هستند. جمله ی این قلم چنین فرموله شده بود: » معنی اش این است که چنین آدمی یا آدم هایی وقتی برای […]

گفتگو با خدای ِ خونریز


هزار بار شکایت ببردم به درگاه ایزدی و هر بار به خشم رانده شدم ز سرای سرمدی پرسیدم آخر ای خدا ز چه روی آفریدی مرا و ما را گفتا مپرس که در آیین ما پرسش نیامدی گفتم ولی حل هر مشکلی با پرسش بوَد گفتا اگر پرسش مجاز شدی شک می آمدی گفتم چه […]

پاسخ به یک بیمار اسلامی بنام سحابی


مقدمه این مقاله در دی ماه 1388 هنگامی نوشته شده است که ملت ایران در عاشورای سال 88 با صدای رسا در همه سویش از اسلام و مذهب شیعه عبور کرده بودند. اما همین سحابی وقتی که سقوط حکومت اسلامی را حس کرد نامه ای اندرزگونه برای ایرانیان خارج از کشور نوشت و در آن […]

سحابی مرد


ما در مرگ هیچ انسانی خوشحال نمی شویم حتا اگر دشمن آب و خاکمان باشد اما پرسش این است که سحابی وقتی زنده بود چه عملکرد نیکویی برای ایران در تمامیت تاریخی، فرهنگی و تمدنی اش داشت هیچ اما برای سربلندی و بالا بردن پرچم اسلام در ایران تا آخرین لحظه ی نفس کشیدن، دمی […]