Monthly Archives: ژوئیه 2012

به مناسبت ِ سالروز ِ درگذشت ِ دو خدمتگزار ِ بزرگ ایران در روزهای چهارم و پنجم امرداد ماه


به مناسبت سالروز در گذشت دو خدمتگزار بزرگ ایران در روزهای چهارم و پنجم امرداد ماه همدردی و ارمغانی کوچک برای خانواده ی بزرگ ِ پهلوی در تاریخ ایران، آنانیکه در رأس قدرت به ایران اندیشیدند و بر پیشرفت و بزرگی ایران و ایرانی پس از حمله ی اعراب، در همه سویش همت گماشتند، اندک […]

جشن ِ بی مرگی ِ امردادگان شادمان باد


جشن ِ بی مرگی ِ امردادگان شادمان باد دکتر احمد پناهنده تاریخ ِ کهنسال و پر سرور وُ غرور ِ ایرانزمین، همانگونه که در آثار ادیبان و فرهنگ زنان و فرهنگ مردان ایران آمده است، مشحون از شادی وُ شادمانی و جشن وُ پایکوبی وُ نشاط است. هرچند در طول تاریخ ِ ایران- بیگانه گان- […]


باید به جهالت ملت گریست در حیرتم به باور و جهل وُ جنون ِ ملتی که از سر نادانی و غفلت برای مشتی پا برهنه گرسنه راهزن آدمکش سینه چاک می کنند گریه و ناله سر می دهند برایشان بارگاه می سازند که به خاکشان حمله آوردند پدرانشان را کشتند مادر و خواهرانشان را تجاوز […]


همدستی تفاله های » ملیون » با رجاله های اسلامی چنین نپنداریم که ایرانیان ِ راستین فقط با رجاله های بیگانه پرستی ِ اسلامیون در همه رنگش و نیروهای چپ ِ ضد ایرانی در همه طیفش، در حال کشاکش هستند. خیر به باور من در کنار این دو نیروی بیگانه پرستی و جهان وطنی، نیروی […]