Monthly Archives: مارس 2013

زاد روز ِ رضا شاه بزرگ خجسته باد


زاد روز رضا شاه بزرگ، خجسته باد احمد پناهنده بیست و چهارم اسفند ماه در تاریخ پر فراز و نشیب ایران، روزی است که آسمان ایران از تیرگی ِ ابرهای سیاهی که چادر ِ شب را در دل وُ دیده وُ تن ملت ایران گسترده بود، با طلوع ستاره ای آغاز شد که در درخشش […]