Monthly Archives: ژوئیه 2013

یا این دنیا یا آن دنیا


یا این دنیا یا آن دنیا در حیرتم امروز دوستان و هموطنانی فقط از روی احساس و بی هیچ دانش و دور اندیشی، از کسان و یا گروه هایی به دفاع بر می خیزند که کارنامه ی تاریخی و تولدشان بر ترور و انسان کشی و توهین به قوانین عرفی حقوق بشر ثبت شده است. […]

درود بر ارتش ملی مصر سلام بر دلاوران و غیرتمندان ارتشی و نظامی ایران


درود بر ارتش ملی مصر سلام بر دلاوران و غیرتمندان ارتشی و نظامی ایران امروز هر وجدان آگاه و بیداری در جای جای جهان اگر به کرامت انسانی و فضیلت اجتماعی انسان باور دارند باید به حمایت از ارتش ملی مصر در مقابل رجاله گان تاریخ که عقب ماندگی و توهین به بشریت را رواج […]

در قانون ِ هیچ کشوری در جهان – تروریست – اگر زندانی شود، زندانی سیاسی محسوب نمی شود


در قانون ِ هیچ کشوری در جهان – تروریست – اگر زندانی شود، زندانی سیاسی محسوب نمی شود بعضی ها عمد دارند بی هیچ مطالعه و دانشی، احساسات و علقه های درونشان را قانون کنند اما تاریخ و علم به چنین آدم هایی بی اعتنا رد شده و می شود و فرصتی را برایشان ایجاد […]

به مناسبت سالروز در گذشت دو خدمتگزار بزرگ ایران در روزهای چهارم و پنجم امرداد ماه


به مناسبت سالروز در گذشت دو خدمتگزار بزرگ ایران در روزهای چهارم و پنجم امرداد ماه همدردی و ارمغانی کوچک برای خانواده ی بزرگ ِ پهلوی در تاریخ ایران، آنانیکه در رأس قدرت به ایران اندیشیدند و بر پیشرفت و بزرگی ایران و ایرانی پس از حمله ی اعراب، در همه سویش همت گماشتند، اندک […]

جشن ِ بی مرگی ِ امردادگان شادمان باد


جشن ِ بی مرگی ِ امردادگان شادمان باد تاریخ ِ کهنسال و پر سرور وُ غرور ِ ایرانزمین، همانگونه که در آثار ادیبان و فرهنگ زنان و فرهنگ مردان ایران آمده است، مشحون از شادی وُ شادمانی و جشن وُ پایکوبی وُ نشاط است. هرچند در طول تاریخ ِ ایران- بیگانه گان- به دفعات ِ […]

آیا مصدق السطلنه به قانون اساسی مشروطیت مبنی بر تفکیک قوای سه گانه معتقد بود؟


آیا مصدق السطلنه به قانون اساسی مشروطیت مبنی بر تفکیک قوای سه گانه معتقد بود؟ تاریخ گواهی می دهد که پس از گرفتن فرمان تشکیل کابینه از سوی پادشاه ایران هم به قوه مقننه تجاوز کرد و هم به قوه قضائیه زیرا: وقتی که نماینده مجلس بود، در مخالفت با » دادن اختیارات ویژه » […]

آیا چبهه ملی و مصدق السطلنه در به قتل رساندن نخست وزیر ایران، سپهبد حاجعلی رزم آرا با فدائیان اسلام همدست بودند؟


آیا چبهه ملی و مصدق السطلنه در به قتل رساندن نخست وزیر ایران، سپهبد حاجعلی رزم آرا با فدائیان اسلام همدست بودند؟ تاریخ گواهی می دهد که مصدق السلطنه قبل از اینکه رزم آرا به نخست وزیری برسد در 23 خرداد 1329 در مجلس گفت: » رزم آرا وسایلی فراهم می کند که نخست وزیر […]

برای ثبت در تاریخ


برای ثبت در تاریخ همه ی تلاش مصدق السطلنه با ترفند » ملی کردن نفت » بهانه ای بیش نبوده است. بلکه می خواسته است با این ترفند بر شانه های عوام سوار شود و پادشاهی ایرانساز ِ دودمان پهلوی را بر اندازد و دوباره قبیله ی ایران بر باد ده قارجاریان را برگرداند. مکی […]

تخم دو زرده ی مصدق السلطنه


تخم دو زرده ی مصدق السلطنه همیشه می پنداشتم که یاغی گری و سر پیچی ِ مصدق از فرمان پادشاه ایران مبنی بر عزلش از نخست وزیری در غیایب مجلس در 25 امرداد 1332 و ایجاد بحران تکان دهنده ای که می رفت ایران را در دهان خرس قطبی ببلعاند، اشتباه بزرگ مصدق بوده است. […]

حمله کور به دوران پهلوی استقبال از کهنه پرستی است


حمله کور به دوران پهلوی استقبال از کهنه پرستی است ای جوان باغ ای چمن ای جويبار آب ِ روان ما در اين غربت همه جان سوخته ايم آبی رسان آه ه ه چه دردی دارد اين دلها جگر خون می چکد اينجا شود روزی رسد آيا نرفته زين جهان آغوش بفشارم وطن ايران؟ به […]