Monthly Archives: سپتامبر 2013

آفتابه ها را کسی نمی خرد آقای رجوی در فکر نجات جان انسانهای ِ ایرانی ِ محصور در قفس » اشرف » و لیبرتی باشید


آفتابه ها را کسی نمی خرد آقای رجوی در فکر نجات جان انسانهای ِ ایرانی ِ محصور در قفس » اشرف » و لیبرتی باشید واقعن مسخره است که بیش از 100 نفر از کادرهای قدیمی سازمانتان که اکثرن باید مسئله دار باشند، در دهان گرگ رها کنید تا آفتابه هایتان را به فروش برسانند. […]

جان انسان مهم تر است یا اموال اهدایی صدام حسین؟


جان انسان مهم تر است یا اموال اهدایی صدام حسین؟ شنیدن و دیدن ِ کشتار بسی ناجوانمردانه و وحشیانه ی ایرانیان ِ محصور در اسارتگاهی بنام » اشرف » توسط مزدوران دولت اسلامی عراق و با هماهنگی حکومت اسلامی در ایران، قلب هر وجدان بیداری را جریحه دار و پر خون می کند. اما و […]

مسئول اصلی کشته شدن ایرانیانی که در » کمپ اشرف «، گروگان رجوی هستند، کیست؟


مسئول اصلی کشته شدن ایرانیانی که در » کمپ اشرف «، گروگان رجوی هستند، کیست؟ در اینجا ضمن محکوم کردن حمله ی ناجوانمردانه ی نیروهای نظامی و امنیتی عراق به ایرانیان محصور در » کمپ اشرف » مسئول اصلی کشته شدن این ایرانیان بی دفاع را در راس همه جانیان عراق، مسعود رجوی می دانم […]