Monthly Archives: ژوئن 2014

کو انصاف بی انصاف؟


  کو انصاف بی انصاف؟ درسی از تاریخ برای جوانان ایرانم به همه ی بی انصافان تاریخ ایران که بی هیچ دلیل محکمه پسندی و صرفن از روی حقارت و عقده و بی خردی بر عملکرد تاریخ ساز رضا شاه بزرگ که ایران نوین را در قرن بیستم بنا کرد، حمله و هجوم می برند […]

محمد رضا شاه، پادشاهی که فقط به ایران و ایرانی فکر می کرد


  محمد رضا شاه، پادشاهی که فقط به ایران و ایرانی فکر می کرد محمد رضا شاه، پادشاهی که قاتلین را می بخشید اما خیانکاران به ایران و ایرانی را هرگز پادشاهی که هر پگاه که از خواب بر می خاست، چشمش را به آسمان می دوخت و انتظار بارش ِ باران ایشان را بی […]

آرزوی رضا شاه بزرگ


  آرزوی رضا شاه بزرگ یکی از بزرگترین و شکوهمندترین آرزوی رضا شاه بزرگ، کشیدن خط آهن سرتاسری کشور ایران بود. برای این کار سترگ و ارجمند، رضا شاه بزرگ بی آنکه حتا یک شاهی از دول خارجه قرض بگیرد و مقروض و وابسته شود، با هوشی سرشار از درایت ِ ایرانی و بیداری وجدان […]

بیداری فرهنگی و هویت ملی


  بیداری فرهنگی و هویت ملی از زمان تازش ِ اعراب به ایران تا کنون ما بیش از هر از دست دادنی، هویت خودمان را زخمی و خونین پیکر دیدیم. زیرا اعراب آمده بودند تا با ویران کردن و تاراج بردن، زبان و هویت ما را در امت جهانی مستحیل کنند. زیرا از آن بیم […]

عاقبت تاریک اندیسی بیگانه پرست اسلامی


  عاقبت تاریک اندیسی بیگانه پرست اسلامی بارها گفتم و نوشتم که هر فرد اسلامی که جدایی دین و مذهب از سیاست و حکومت را باور ندارد، لاجرم به این نگاه و نظر و دورنما، باورمند می شود که اسلام را برتر از ایران ارزیابی کند و چنین کسانی حاضر هستند تا نابودی آخرین خشت […]

افتخارا که یک ایرانی ام


  افتخارا که یک ایرانی ام من اگر امروز نمی لرزم به بادی سرمایه ام تاریخ و فرهنگی ست پر شکوه هرچند همین سرمایه ام را به دفعات تاراج بردند، بیگانگان اما و هزاران اما وُ شادا که هنوز در جای جای ایرانم، نفس می کشم و پاسبان ِ فرهنگ و تاریخ ِ بی همتای […]

هشداری برای بیداری


  هشداری برای بیداری به نظر می رسد کمتر کسی است که جنایت و شقاوت اندازه ناگرفتنی آدمخواران اسلامی داعش را ببیند و هزاران نه آفرین به آنها نگوید که هیچ حتا انزجار دل آزارشان را از این همه سفلگی و ددمنشی ضد انسانی از جنس اسلامی آنها را فریاد نکند. اعتراف می کنم که […]

نه اسلام نه قرآن، جانم فدای ایران


  نه اسلام نه قرآن، جانم فدای ایران جام جهانی، فرصتی ملی برای تکان اجتماعی و عبور از حکومت اسلامی امروز بازی فوتبال به غلط و یا به درستی، به نبض بیداری ملت ها برای پیوند خوردن به اصل خویش و فریاد هویت ملی ِ ملت ها تبدیل شده است. نمایندگان غرور آفرین ملت ها […]

ورود دوباره ارتش آمریکا به عراق، اعتراف به خطای استراتژیک


  ورود دوباره ارتش آمریکا به عراق، اعتراف به خطای استراتژیک خطاهای رئیس جمهور امریکا و تیم امنیتی اش را پایانی نیست. از وقتی که دموکراتها در امریکا بر صندلی قدرا نسشتند، ما شاهد به هم خوردن امنیت جهانی در جای جای جهان و همچنین از دست رفتن اعتبار و اقتدار جهانی آمریکا هستیم. بطوریکه […]

برای زنان ِ ایران ِ جانم


  برای زنان ِ ایران ِ جانم تقدیم به همه سالار زنان ایران ای داد! این خواهر من نیست که این چنین بی رحمانه توسط ِ گرگان ِ درنده خو در زیر ِ مشت و لگد و هزاران تهمت و هتک حرمت، به زور به داخل ماشین برده می شود، در حالی که شیون سر […]