Monthly Archives: ژانویه 2017

فاجعه ای که یادآور فاجعه ی سینما رکس شد


  فاجعه ای که یادآور فاجعه ی سینما رکس شد یکی ساخت و دیگری آتشش زد یکی ایرانی و وطندوست بود، دیگر ضد ایرانی و بیگانه پرست یکی فقط برای سربلندی ایران و ملتش، زندگی و رفاه تولید کرد و دیگر برای ویرانی ایران و کشتار ایرانی و بیگانه پرستی، مرگ و فقر را یکی […]

خبری که اکثریت ملت ایران را شاد کرد


خبری که اکثریت ملت ایران را شاد کرد پیام مرُدن رفسنجانی در یک کلام شادی و شادمانی بود که در دلهای ملت ایران جاری گشت و خنده ای بود که از دل بر روی لبان ملت ایران، غنچه باز کرد. مرگ یا از دست دادن همیشه در ادبیات ما و حتا جهان حزن آلود و […]

محیط علم و دانش وفضیلت انسانی را با لاشه ی متعفن وضد ایرانی رفسنجانی، آلوده نکنید بر من معلو نیست که چه نسبتی است آخوندهای عقب گرا و خرافه پرست و ضد علم و دانش را با دانشگاه انسان ساز و علم پرور؟ آخوندهایی که با علم و دانش بیگانه هستند که هیچ حتا ضد آن هستند چرا باید با حضورشان یا با لاشه شان، فضای مطبوع و خوش عطرش را آلوده کنند؟ بهتر این می بود که جسد متعفن و ضد ایرانی رفسنجانی در چاه ویل ِ خرافی جمکران یا در جوار همان بیگانه ای که در قم خفته است، چال می کردند که با آنها مانوس است و با آنها بزرگ شده است نه اینکه نام و نشان و هوای پاک دانشگاه علم پرور را با لاشه ی ضد ایرانی و ضد علمی اش آلوده می کردند. فراموش نکنیم هنوز مردم تهران و حومه از بوی تعفن لاشه خمینی ضد بشر و ضد ایران و ایرانی در عذاب هستند. پس یادتان باشد که خرافات پرستی و جهل پروری را با علم و دانش بیگانه است. و اعتراف می کنم امروز بیش از هر روز دیگر برای محیط و فضای دانشگاه تهران که با دست پرتوان رضا شاه بزرگ و ایراندوست بنا شده است، غمگینم. احمد پناهنده ده ژانویه دو هزار و هفده.


محیط علم و دانش وفضیلت انسانی را با لاشه ی متعفن وضد ایرانی رفسنجانی، آلوده نکنید بر من معلو نیست که چه نسبتی است آخوندهای عقب گرا و خرافه پرست و ضد علم و دانش را با دانشگاه انسان ساز و علم پرور؟ آخوندهایی که با علم و دانش بیگانه هستند که هیچ حتا ضد […]

هاشمی رفسنجانی مُرد


  هاشمی رفسنجانی مُرد بی شک همه ی ما یک روز به دنیا می آییم و یک روز هم می میریم و خاک می شویم. این یک قانون خدشه ناپذیر هستی است و راه فراری هم بر آن موجود نیست که بشود از مرگ رهایی یافت. پس همانطور که زایش هر انسان سبب ساز خوشحالی […]

سخنی با رئیس جمهور آینده آمریکا، دونالد ترامپ


سخنی با رئیس جمهور آینده آمریکا، دونالد ترامپ بسیار دلشادم که ملت با شعور آمریکا در یک انتخابات آزاد وشکوهمند، جامه ی اوباما نشان را از تن بیرون آوردند و دموکرات های حامی حکومت ضد ایرانی ِ آخوندهای اسلامی از کارتر تا اوباما و هیلاری کلینون را در سراسر آمریکا از خود دور کردند تا […]

نوروز ما کجاست؟


نوروز ما کجاست؟ دیشب در شادی مردمان جهان چه مسیحی و چه غیر مسیحی که شب ژانویه را شاد بودند و به جشن نشستند، با آنها، همراه و شاد بودم اما همزمان در عمق این شادی با خود زمزمه می کردم: که نوروزا ترا با همه ی قدمت و شکوهمنده ایت، دوست دارم هرچند امروز […]