Monthly Archives: ژوئیه 2017

کربلای بیست و هشت مرداد و ماتم ابلهان چپ و قراضه های به اصطلاح ملی


کربلای بیست و هشت مرداد و ماتم ابلهان چپ و قراضه های به اصطلاح ملی می دانیم که بزودی ملت ایران به کوری چشم همه ی کسانی که در طیف چپ و در قبیله ی به اصطلاح ملیون، که این روزها ماتم گرفتند و بر و سر و جان بی مفدارشان می کوبند و نعره […]

شورای ملی ایران و نقش شاهزاده رضا پهلوی


شورای ملی ایران و نقش شاهزاده رضا پهلوی این روزها، اینجا و آنجا کسانی که خود را در صف هواداران شاهزاده رضا پهلوی جا می دهند، بیش از کسانی که خاندان سرفراز پهلوی را دشمن هستند، آگاهانه یا نا آگاهانه بیشترین جفا را به خاندان پهلوی و امروز شاهزاده رضا پهلوی می کنند. معلوم نیست […]