Monthly Archives: اکتبر 2017

تحریم کافی نیست باید سپاه اسلامیون در لیست تروریستی قرار بگیرد


تحریم کافی نیست باید سپاه اسلامیون در لیست تروریستی قرار بگیرد تا امروز سیاست قاطع و اثر گذار ِ پریزیدنت ترامپ، خواب و آرامش اسلامیون در همه رنگ را در ایران به هم زده است و همه ی طیف های سیاسی که همیشه در نقش چوب ِ زیر بغل همین حکومت جنایتکار اسلامی را بازی […]

یک گِله و یک دستمریزاد از و برای پریزیدنت ترامپ


یک گِله و یک دستمریزاد از و برای پریزیدنت ترامپ پریزیدنت ترامپ گرامی استراتژی و سیاست گذاری شما و دولت شما را در مقابل حکومت انسان کش اسلامی در ایران را شنیدم و خواندم. بی هیچ مبالغه ای باید بگویم که با این استراتژی و سیاست گذاری، دل ایرانیانی که تمام قد به فکر ایران […]