Monthly Archives: دسامبر 2017

شب ِ ژانویه ی رهایی ملت ایران کلید خورده است


شب ِ ژانویه ی رهایی ملت ایران کلید خورده است می، در ساغر وُ ساغر در دست به لبی تر نماییم، همگی گردیم مست رخ ِ ایران ببوسیم و بغل، مادر را شوق ِ دیدار ِ وطن این دلمان را سرمست امسال برای ما غربت نشینان و جلای وطن کرده ها، شب ژانویه را لطفی […]

پیام مردم ایران در خیزش سراسری


پیام مردم ایران در خیزش سراسری در یک کلام پیام مردم ایران، در خیزش سراسری، گره خوردن به خویشتن ِ خویش ِ ایرانی و بازگشت به نظام پادشاهی و پاسداشت ِ خدمات ِ خاندان پهلوی و دو پادشاه بزرگ ایرانساز است. هرچند این خیزش، نطفه اش در اعتراض به فساد و گرانی و بیکاری، بسته […]

از سیاست ِ مشت ِ آهنین ِ پریزیدنت ترامپ حمایت کنیم


از سیاست ِ مشت ِ آهنین ِ پریزیدنت ترامپ حمایت کنیم اگر تا دیروز مماشات گران اروپایی و دیگران، برای پر کردن کیسه ی خود از خون و چرک ملت ها، با گشاده دستی به آدمخوران حاکم در این ممالک امتیاز می دادند تا هرچه بیشتر از ملت ها بدوشند، امروز دیگر این سیاست های […]