Monthly Archives: اکتبر 2018

امروز فقط یک نام است و دیگر هیچ


  امروز فقط یک نام است و دیگر هیچ به باور من گروه ها و سازمان ها و احزاب و حتا شخصیت های موجود در شطرنج سیاسی ایرانزمین، که همگی کارنامه رفوزکی در همکاری با حکومت تبهکار اسلامی در پرونده و گذشته ی ناشادشان داشتند و دارند، بیهوده دست و پا می زنند تا از […]

آغاز اعتصابات سراسری، ناقوس مرگ حکومت اسلامی را به صدا در آورده است


  آغاز اعتصابات سراسری، ناقوس مرگ حکومت اسلامی را به صدا در آورده است درود بر شرف همه ی رنجبران و کسبه ها و بویژه کامیونداران زحمت کش و بی ادعا بی هیچ گفتگو، برای بثمر رساندن خواست مردمی در چهارچوب ارزش های ملی و بهتر شدن شرایط زندگی و همچنین دریدن اختناق اجتماعی، اعتصابات […]