Category Archives: Uncategorized

سخن ِ روز هشدار به جوامع جهانی و وجدان های بیدار


سخن ِ روز هشدار به جوامع جهانی و وجدان های بیدار سهم ایران از دریاچه ی مازندران، تا فروپاشی شوروی متجاوز و جنایتکار، همیشه پنجاه درصد بوده است و هست و خواهد بود زیرا طبق قرادرداد های قانونی 1921 و 1940 این دریاچه بطور مساوی، دریاچه ی مشاع، بین ایران و شوروی تا فروپاشی اش […]

زوزه های شیخ محمد خاتمی جنایتکار


زوزه های شیخ محمد خاتمی جنایتکار آری بوی الرحمان حکومت تبهکاران اسلامی، خواب و خیال و خوراک و زنده بودن این جماعت ضد ایرانی و تبهکار را، مختل کرده است که هر یک با زبان و انشایی، زوزه های مرگبارشان را نمی توانند در گلو خفه نگه دارند برای همین برای به عقب انداختن مرگشان […]

سد و دوازدهمین سالگرد انقلاب مشروطیت بر ملت بزرگ ایران خجسته باد باشد که امسال، سال به ثمر رسیدن ادامه ی انقلاب مشروطیت و گره خوردن ایرانیان، به خویشتن ِ خویش ِ ایرانی باشد و ملت ایران بتواند، ایران سربلند را بعد از دفن تاریخی اسلام سیاسی تبهکار، در شاهراه ِ شکوفایی که رضاشاه بزرگ، آغازگرش بوده است و با رهبری خردمندانه و ایرانساز پسر ارجمندشان- محمد رضا شاه- در نوک قله ی ترقی خواهی و مدرن شدن در همه سویش، جایگاه شایسته اش را تثبت کرده بود، با حمایت همه جانبه از نوه ی رضاشاه بزرگ که امروز به تنها امید ملت ایران برای رهایی از ستم و رنج اندازه ناگرفتنی حکومت تبهکاران اسلامی و عمله و اکره شان در طیف کمونیستی و مصدقی و فرق اسلامی، در دلهای ملت ایران جا باز کرده است، به جایگاه شایسته اش در مدار ِ بالابلند ترقی و شکوفایی اخلاقی و رفاه در همه سویش، گل بکارند و جای جای ایرانزمین را گلستان و خوشبو کنند آری باید گفت و نوشت که: شرممان باد که مشروطه را در خودزنی تاریخی مشتی تاریک اندیشان و کینه ورزان ضد ایرانی ِ ایرانی نما در سال 57 که از حماقت مردم ناآگاه سو استفاده کرده و بر دوششان سواره شده بودند و به پای بوسی ارتجاعمرد زمان، به پای درخت سیب در پاریس رفتند و بوسه مریدانه بر دست و پایش زدند، دار زدیم باشد که با این خیزش ایرانگرایی ملت ایران، حکومت تبهکاران اسلامی و همه ی عمله هایشان، برای همیشه از جای جای وطنمان ایرانزمین، سرنگون و نابود گردند و ایران سربلند دوران رضاشاه بزرگ و پسر ایرانسازشان-محمد رضا شاه- به رهبری خردمندانه ی شاهزاده رضا پهلوی، سنجاق شود چنین باد احمد پناهنده پنجم ماه اوت 2018


سد و دوازدهمین سالگرد انقلاب مشروطیت بر ملت بزرگ ایران خجسته باد باشد که امسال، سال به ثمر رسیدن ادامه ی انقلاب مشروطیت و گره خوردن ایرانیان، به خویشتن ِ خویش ِ ایرانی باشد و ملت ایران بتواند، ایران سربلند را بعد از دفن تاریخی اسلام سیاسی تبهکار، در شاهراه ِ شکوفایی که رضاشاه بزرگ، […]

بی طرفی، خطایی است بزرگ


بی طرفی، خطایی است بزرگ اگر نگوییم خیانت، اما با صدای رسا و گوش کر کن، می توانیم بگوییم که بی طرفی در این شرایط، خطایی است بزرگ و اندازه ناگرفتنی چرا؟ وقتی که ملت به پا خاسته از هر طیفی امروز، بین مرگ و زندگی، با اهریمن حکومت تبهکار اسلامی در ستیز هستند، دیگر […]

«آزموده را آزمودن خطاست»


«آزموده را آزمودن خطاست» بی جهت نیست که در ادبیات ِ پند آموز ما آمده است که: وقتی از یک سوراخی گزیده می شوی، دیگر انگشتت را در آن سوراخ نکن یا همین تیتر نوشتار که می گوید، آزموده را آزمودن خطاست یعنی نباید با کسی و یا گروه و سازمان و فرقه ی تبهکاری، […]

حکومت اسلامی تبهکار در ایران باید سرنگون گردد


  حکومت اسلامی تبهکار در ایران باید سرنگون گردد ما بارها گفتیم و نوشتیم و نشان دادیم، که حکومت تبهکار اسلامی، ننگ تاریخ ایران و حتی جهان است که دموکرات های اوباما نشان، مثل کارتر با شرکای غربیشان بر ایران و ایرانی تحمیل کرده است اما و هزاران اما گوش به اصطلاح جهان آزاد کَر […]

ملت ایران هیچگاه علیه منافع ملی اش بسیج نمی شود، شیخ حسن


  ملت ایران هیچگاه علیه منافع ملی اش بسیج نمی شود، شیخ حسن آری ملت ایران هیچگاه علیه منافع ملی اش بسیج نمی شود و حتا علیه امنیت خودشان هم بسیج نمی شوند آدرس غلط ندهید شیخ حسن ضد ایرانی ملت ایران با بودن شما نه احساس امنیت می کند و نه منافع ملی اش […]

اندکی هم در باره ی عباس امیر انتظام


  اندکی هم در باره ی عباس امیر انتظام در خبرها آمده است که او هم این جهان را وا نهاد و رفت بسیاری هم شور وفتور کردند و اندر سجایا و مبارزات ایشان، قلم بر کاغذ گذاشتند حتا، نیروهای چپ کمونیستی، که دست در دست حکومت تبهکار اسلامی، که زمانی امیر انتظام سخنگوی آغازین […]

دو سناریوی وزارت اطلاعات حکومت تبهکار اسلامی


  دو سناریوی وزارت اطلاعات حکومت تبهکار اسلامی برای ترساندن مردم از سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی، وزارت اطلاعات این حکومت ضد ایرانی، دو سناریو را پا به پای هم، در حلقوم گماشتگان خود، حال چه با مزد و یا چه بی مزد، در حنجره ی آنها، در داخل و یا خارج صدا می شود، تا […]

راه نجات کشور، نه فقط عزل خامنه ای بلکه سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی است


راه نجات کشور، نه فقط عزل خامنه ای بلکه سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی است در خبرها آمده است که یک مجنون حکومت تبهکار اسلامی بنام قدیانی اظهار لحیه کرده است که «راه نجان کشور، عزل خامنه ای است» نه سرنگونی حکومت تبهکار اسلامی با همه ی نحله ها و و سینه چاکانش مثل خودش و […]